Zadania

Strona w trakcie aktualizacji ;)
Zadanie 1  (Odpowiedzi proszę wysyłać na podane e-maile, które znajdują się
                    w kontaktach
)
Oceń poprawność informacji 1-4, zaznaczając P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli jest  fałszywe.

1
.Zmiana zabarwienia oranżu metylowego świadczy o odczynie kwasowym P / F

2.Kwas siarkowy (VI) jest kwasem lotnym i łatwo przedostał się do drugiej probówki, zabarwiając oranż metylowy.
P / F
3.Kwas siarkowy(VI) wypiera z węglanu wapnia kwas węglowy, który rozpada się na wodę i tlenek węgla (IV). P / F
4.Niszczenie wapieni w przyrodzie następuje pod wpływem kwaśnych deszczy. P / F

Zadanie 2
 Poniższy zapis uzupełnij tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.

 A.  . . . Ag2O → . . . Ag + . . .
 B.  . . . + . . . O2 → . . . Na2O
 C.  . . . Al + . . . CuCl2 → . . . AlCl3 + . . .

Zadanie 3 Uzupełnij zdanie, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-F, tak aby zdania były prawdziwe.

Atomy azotu mogą łączyć się ze sobą, tworząc cząsteczki dwuatomowe za pomocą wiązań A / B. Najwyższa wartościowość, jaką pierwiastek przyjmuje w połączeniu z tlenem, wynosi C / D. Na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym możemy stwierdzić, że pierwiastek ten
 jest E / F.

A. kowalencyjnych            B. jonowych
C. dwa                               D. pięć
E. metalem                        F. niemetalem


Zadanie 4
Wiedząc, że żelazo łączy się z siarką w stosunku masowym 7:4, oceń prawdziwość uzupełnień (a-c) poniższego zdania. Zaznacz P, jeżeli dokończenie zdania jest prawdziwe, lub F jeżeli jest fałszywe.

Używając do reakcji 4 g siarki i 12 g żelaza,
a) otrzymamy 16 g siarczanu żelaza(II).    P / F
b) otrzymamy 11 g siarczanu żelaza(II).    P / F
c) 5 g żelaza nie połączy się z siarką.      P / F
Kreator strony - przetestuj